ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4
ประกอบด้วย

กำแพงเพชร วชิรกุญชรมัธยม , วัดคฤหบดีสงฆ์
ตาก โสภณวรคุณวิทยา , พระปริยัติธรรมแผนกสามัญอุ้มผางวิทยา
นครสวรรค์ วัดหนองปลิงวิทยา , คีรีวงศ์วิทยา , บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม , วัดไทรเหนือวิทยา , ศรีนภเขตวิทยา , พระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต , พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยว , วัดวาปีรัตนาราม
พิจิตร หลวงพ่อเพชรวิทยา
พิษณุโลก วัดจันทร์วิทยา , วัดธรรมจักรวิทยา , สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เพชรบูรณ์ ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ , ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ,
ปริยัติสามัญวัดสระเกศ , ประยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต

สุโขทัย ราชธานีวิทยาลัย , วัดหนองโว้งวิทยา , วัดเหมืองนาวิทยา
อุตรดิตถ์  วัดมงคลนิมิตร , พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน