ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.36 KB 376
เอกสารขอรับเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.48 KB 360
แบบแสดงรายชื่อสมาชิกกองุทนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 362
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 361
แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 373
ประกาศ กก การศึกษาพระปริยัติธรรม เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2563 228
สรุปรายงานการประเมินตนเอง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 72
สรุปรายงานการประเมินตนเอง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 646.74 KB 72
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 84
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.8 KB 88
กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 86
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.59 KB 74
ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง คัดเลือกสามเณรเข้ารับทุกการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 72
เกณฑ์การคัดเลือกสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษา 73
เกณฑ์การคัดเลือกสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.88 MB 70
บัญชีรายชื่อ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จศป.) ทั่วประเทศ 20