ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.36 KB 407
เอกสารขอรับเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.48 KB 390
แบบแสดงรายชื่อสมาชิกกองุทนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 393
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 397
แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 424
ประกาศ กก การศึกษาพระปริยัติธรรม เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2563 259
สรุปรายงานการประเมินตนเอง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 101
สรุปรายงานการประเมินตนเอง สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 646.74 KB 105
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.29 KB 113
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.8 KB 113
กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 119
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.59 KB 107
ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง คัดเลือกสามเณรเข้ารับทุกการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 104
เกณฑ์การคัดเลือกสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษา 99
เกณฑ์การคัดเลือกสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.88 MB 98
บัญชีรายชื่อ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จศป.) ทั่วประเทศ 49