ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการจัดขึ้นตามมติประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขต 4 ทุกโครงการ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 ได้เรียนเชิญ     สำนักเขตการศึกษาฯ เขต 3  5 และ 6 เข้าร่วมในทุกโครงการเพื่อเป็นการมาแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติ ความคิดเห็นแนวทางบริหารจัดการสำนักเขตการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดแต่ละเขต ซึ่งจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในทุกครั้งที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้น 
        สำหรับวิทยากรที่เรียนเชิญมาให้ความรู้ในทุกโครงการ  จะใช้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการหรือหัวข้อการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนั้น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2564,15:23   อ่าน 572 ครั้ง