ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชนีย์ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนศึกษา (งานธุรการและประสานงาน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายตุลพงษ์ บุญคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนศึกษา (ผู้ประสานงานส่วนกลาง)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลอย แดงอิ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนศึกษา (งานวิชาการและประสานงาน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล, ดร.
ตำแหน่ง : รักษาการ เลขานุการเขต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสุธีวชิราภรณ์, ดร.
ตำแหน่ง : รักษาการ รองประธานเขต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
ตำแหน่ง : รักษาการ ประธานเขต 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :