ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูล สารสนเทศ
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สำนักเขตการศึกษา เขต 4 (19/10/2564) (อ่าน 314) 13 พ.ค. 06
คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 6 ภาคเรียน สพฐ. (อ่าน 32) 05 พ.ย. 64
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 43) 19 ต.ค. 64
คู่มือการใช่งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 41) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ฯ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 42) 19 ต.ค. 64
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (อ่าน 45) 19 ต.ค. 64
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ.2551 (อ่าน 43) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 43) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 41) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 50) 19 ต.ค. 64
รายงานการดำเนินงานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 (อ่าน 35) 14 ต.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 25) 14 ต.ค. 64
รายละเอียดเงินอุดหนุนการศึกษา ไตรมาศ 4 (สิงหาคม - กันยายน) 2564 (อ่าน 31) 04 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายฯ (อ่าน 31) 29 ก.ย. 64
ฉบับร่าง รายงานผลการดำเนินงาน สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 (อ่าน 33) 05 ส.ค. 64
รายชื่อสามเณรได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 และรายชื่อสามเณรได้รับทุนสำรอง (อ่าน 44) 05 ส.ค. 64
สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 60) 05 ส.ค. 64
รายละเอียดเงินอุดหนุนการศึกษา ไตรมาศ 4 เดือน กรกฏาคม 2564 (อ่าน 40) 05 ส.ค. 64
แบบฟอร์มการจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล (อ่าน 57) 08 มิ.ย. 64
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 48) 08 มิ.ย. 64
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 51) 08 มิ.ย. 64
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 83) 18 ก.ย. 63
คู่มือปฏิบัติงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (อ่าน 258) 18 ก.ย. 63
รายละเอียดเงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 107) 14 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : บัญชีประเภทของสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา (อ่าน 103) 10 ส.ค. 63
รายละเอียดเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริบัติธรรม(ไตรมาสที่ 4) เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน 2563 (อ่าน 95) 07 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : คู่มือการใช้งาน ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร (อ่าน 85) 07 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านวิทยฐานะกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 96) 14 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2563 เรื่องการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆฯ (อ่าน 160) 03 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : มารู้จัก เลข 13 หลัก สำคัญอย่างไร (อ่าน 94) 23 มิ.ย. 63