ข้อมูล สารสนเทศ
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สำนักเขตการศึกษา เขต 4 (19/10/2564) (อ่าน 790) 13 พ.ค. 06
รูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้ในการสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (อ่าน 24) 18 เม.ย. 66
ข้อบังคับกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรฯ (อ่าน 37) 22 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จศป.) ทั่วประเทศ (อ่าน 178) 03 พ.ย. 65
คู่มือการใช้งานระบบ B -NET สำหรับสถานศึกษา (อ่าน 292) 19 ก.ค. 65
ประกาศสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่ 1/2565 (อ่าน 330) 27 มิ.ย. 65
ประกาศสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่ 1/2565 (อ่าน 311) 27 มิ.ย. 65
คำสั่งสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เลขที่ 12/2565 (อ่าน 313) 27 มิ.ย. 65
คำสั่งสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เลขที่ 11/2565 (อ่าน 315) 27 มิ.ย. 65
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปี 2565 (อ่าน 316) 15 มิ.ย. 65
ข้อบังคับ กศป. บริหารงานบุคคล 2563 (อ่าน 363) 23 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน 321) 19 พ.ค. 65
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน 281) 19 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (อ่าน 206) 19 พ.ค. 65
กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อ่าน 195) 19 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติข้อราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (อ่าน 207) 19 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 (อ่าน 176) 19 พ.ค. 65
รายชื่อ ข้อมูลสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เขต 4 (อ่าน 179) 19 พ.ค. 65
คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (อ่าน 178) 18 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี & ใบสมัคร (อ่าน 180) 18 พ.ค. 65
คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 6 ภาคเรียน สพฐ. (อ่าน 379) 05 พ.ย. 64
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 386) 19 ต.ค. 64
คู่มือการใช่งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 380) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ฯ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 374) 19 ต.ค. 64
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (อ่าน 382) 19 ต.ค. 64
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ.2551 (อ่าน 381) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 382) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 359) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 524) 19 ต.ค. 64
รายงานการดำเนินงานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 (อ่าน 296) 14 ต.ค. 64