ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแลลการวัดและประเมินการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (อ่าน 28) 18 เม.ย. 66
ข้อบังคับกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรฯ (อ่าน 41) 22 มี.ค. 66
บัญชีรายชื่อ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จศป.) ทั่วประเทศ (อ่าน 249) 03 พ.ย. 65
คู่มือการใช้งานระบบ B NET สำหรับสถานศึกษา (อ่าน 351) 19 ก.ค. 65
แสดงมุทิตายินดีกับท่าน พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร. (อ่าน 379) 12 ก.ค. 65
สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เปิดระบบนำส่งข้อมูลนักเรียน เพื่อเข้า O Net ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 05 ก.ค. 65
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งาติ เปิดระบบนำส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าทดสอบ B Net ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 291) 05 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี" (อ่าน 336) 27 มิ.ย. 65
คำสั่งสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เลขที่ 12/2565 (อ่าน 325) 27 มิ.ย. 65
คำสั่ง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เลขที่ 11/2565 (อ่าน 238) 27 มิ.ย. 65
กำหนดการสอบ B NET ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 232) 24 มิ.ย. 65
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปี 2565 (อ่าน 231) 15 มิ.ย. 65
ข้อบังคับ กศป. บริหารงานบุคคล 2563 (อ่าน 244) 23 พ.ค. 65
หนังสือเขต : ขอข้อมูลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา (อ่าน 221) 19 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 203) 18 พ.ค. 65
การจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 202) 18 พ.ค. 65
คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (อ่าน 192) 18 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ : การสมัครขอรับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 227) 18 พ.ค. 65
การส่งข้อมูลผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน (อ่าน 437) 25 ต.ค. 64
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิลเ็ดทรอนิกส์ (อ่าน 427) 19 ต.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 407) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ฯ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 443) 19 ต.ค. 64
ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 440) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 437) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 366) 19 ต.ค. 64
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ พ.ศ.2560 (อ่าน 353) 19 ต.ค. 64
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (อ่าน 341) 19 ต.ค. 64
เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (อ่าน 326) 19 ต.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 (อ่าน 321) 14 ต.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงานสำนักกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 322) 13 ต.ค. 64