ทีมงาน

นายลอย แดงอิ่ม
นักวิชาการศาสนศึกษา

นางสาววิชนีย์ บุญปล้อง
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายตุลพงษ์ บุญคง
นักวิชาการศาสนศึกษา/ผู้ประสานส่วนกลาง